คณะวิทยาการจัดการ

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
สาขาวิชาการตลาด ชั้น 2 - 6221 - -
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ป.โท MBA - 6220 - -
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 6219 - -
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - 6218 - -
สาขาวิชาการจัดการ - 6217 - -
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 6216 - -
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - 6215 - -
สาขาวิชาการตลาด - 6214 - -
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี - 6213 - -
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - 6212 - -
งานพัสดุคณะฯ - 6211 - -
ห่องบริการคอมฯ - 6210 - -
ห้องสมุดคณะ - 6209 - -
งานกิจการนักศึกษาคณะ - 6208 - -
งานแผนงบประมาณการเงิน - 6207 - -
งานวิชาการ - 6206 - -
หัวหน้าสนง.คณบดี - 6202 - -
รองคณบดีกิจการนักศึกษา - 6205 - -
รองคณบดี วางแผนและพัฒนา - 6204 - -
รองคณบดีวิชาการประกันคุณภาพและวิจัย - 6225 - -
คณบดี - 6201 - -
สํานักงาน - 6200 - 038 - 515829