คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
สาขาวิชานิติศาสตร์ - 6193 - -
ห้องพักหลักสูตร คม.การสอนภาษาอังกฤษ - 6192 - -
งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์คณะ - 6199 - -
ศูนย์ภาษา - 6195, 6597 - 038-517003
สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ - 6188 - -
สาขาวิชาสังคมศึกษา - 6186 - -
สาขาวิชาศิลปกรรม - 6184 - -
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 6182 - -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้น 3 – 3 - 6180 - -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ชั้น 3 – 2 - 6178 - -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 ชั้น 3 – 1 - 6176 - -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 ชั้น 2 - 6174 - -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 self access - 6172 - -
สาขาวิชาภาษาไทย - 6170 - -
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - 6168 - -
สาขาวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ - 6166 - -
สาขาวิชาพื้นฐาน ปรัชญา - 6164 - -
สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย - 6162 - -
สาขาวิชาดนตรีสากล - 6160 - -
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน - 6159 - -
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - 6157 - -
หัวหนาสํานักงาน - 6155 - -
รองคณบดีกิจการนักศึกษา - 6154 - -
รองคณบดีวิชาการ - 6153 - -
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา - 6152 - -
ผูู้ช่วยคณบดี - 6190 - -
คณบดี - 6151 - -
สํานักงาน - 6150 ,6556 - 038-515827