คณะครุศาสตร์

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ - 6103 - -
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - 6102 7104 -
คณบดี - 6101 7101 -
สำนักงาน - 6100 ,6108/ 5121/ 5224 7100,7102,7103 -
คณะครุศาสตร์ - 038-515826 038-568165 -