กองพัฒนานักศึกษา

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
งานซ่อมบำรุง หอพักนักศึกษาชาย ราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์ - - 7084 -
สำนักงานหอพักนักศึกษาชาย ราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์ - - 7083 -
ห้องสภามหาวิทยาลัยฯ - 6730,31 - -
ห้องประชุมสายทิพย์ - 6096 - -
ห้องสายน้ำผึ้ง - 6095 - -
ห้องประชุม/เรียนรวม (Sound Control) ชั้น 2 - 6090 - -
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ - 6085 - -
สภาคณาจารย์ - 6082-83 - -
งานตรวจสอบภายใน - 6080 - -
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - 6079 - -
งานหอพักนักศึกษาหญิง - - 7079 -
งานหอพักนักศึกษาชาย - - 7078 -
งานพัสดุ - 6078 - -
งานพยาบาล - 6077 7077 -
งานการเงินกิจกรรมนักศึกษา - 6076 - -
งานแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ - 6074/75 - 038-515018
งานกิจกรรมนักศึกษา - 6073 7073 -
งานธุรการ - 6070/72 7072 -
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา - 6071 - -
กองพัฒนานักศึกษา - 6070 038-568195 038-517173