กองนโยบายและแผน

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
งานประกันคุณภาพ - 6069 - -
งานมาตรฐานฯ - 6068 - -
งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ - 6066 - -
งานนโยบายและแผน - 6064 - -
งานบริหารงานทั่วไป - 6060 - -
กองนโยบายและแผน - 6060 - -