กองกลาง

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
ผอ.กองนโยบายและแผน - 6061 - -
ห้องจันทร์เจ้าขา (CCTV) - 6725 - -
โรงรถ (หน้าอาคาร 6) - 6054 - -
งานยานพาหนะ - 6050/51 7052 -
งานอาคารสถานที่ฯ - 6052 7050/51 -
หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ฯ - 6053 - -
งานพัสดุ (อาคารหลังเก่า) - 6045 - -
เอกสารเบิกจ่าย - 6723 - -
งานธุรการ – บริหารสัญญา-ครุภัณฑ์ - 6047/48/49/6721/6722 - -
งานสอบราคา-ประกวดราคา - 6046/48 7045-47 038-517012
หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ - 6046 - -
งานธุรการ - 6035 - -
งานการเงิน (เคาน์เตอร์) - 6039 2222 -
งานการเงิน - 6035/37 7035, (038 – 568162) 038-535429
งานบัญชี - 6036 - -
หัวหน้าหน่วยงานคลัง - 6038 - -
งานบริหารงานทั่วไป - 6030/6032-33,34 7030 038-511979
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล - 6031 - -
งานไปรษณีย์สื่อสาร - - 7059 -
สถานีวิทยุ /ห้องโสตอาคาร3 - 6058 7058 038-517081
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ - 6056 / 57 - -
งานประชาสัมพันธ์ - 0 , 6000 7055/56 038- 511010
งานนิติกร - 6040 - -
งานประชุมและพิธีการ - 6025/26 - -
งานธุรการ - 6020 - 22 7020/21 038-512500
ผอ.กองกลาง - - 7022 -