ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
ห้องพักอาจารย์ศิลปกรรม - 6560, 6561 - -
ผู้อํานวยการ - 6551 - -
สํานักงานผู้อํานวยการ - 6550, 6552 - -