หน่วยงานอื่นๆ

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
ศูนย์เครือข่าย สมศ. - 6630 - 038-511464
รปภ. (งานรักษาความปลอดภัย) - 6909, 6910 - -
เครดิตยูเนียน - 6908 - -
สหกรณ์ร้านค้า - 6907 - -
ศูนย์ประสานงานโครงการแปดริ้วเมืองน่าอยู่ - 6857 - -
ราชนครินทร์ทัวร์ - 6852 - 038-535380
สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค (ห้องอาหาร) - 6851 - -
สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค - 6850 7850 038-512501
อาคาร SME - 6700, 6701 - -
โรงเรียนสาธิต / ชั้น 2 อาคาร 9 - 6650, 6651 - 038-810273