สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
งานเอกสารตํารา - 6430 - -
งานหลักสูตรและแผนการเรียน - 6425, 6526 - -
งานทะเบียนและวัดผล - 6420 - 038-810274
งานส่งเสริมวิชาการ - 6415 - -
งานเลขานุการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ - 6410 - -
งานธุรการ - 6400 - -
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ - 6405 - -
รองผู้อํานวยการ - 6406 - -
รองผู้อํานวยการ - 6404 - -
รองผู้อํานวยการ - 6403 - -
รองอธิการบดีวิชาการ - 6402 - -
ผู้อํานวยการ - 6401 7401 -
สํานักงานผู้อํานวยการ - 6400 7400 038-810301