สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
ห้อง Computer ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ - - 7890 -
ห้องการะเกด - 6098 - -
ห้อง 953 server - 6519 - -
ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ - 6540 - 038-517006
ห้องบริการคอมพิวเตอรอาจารย์ - 6537 - -
ห้อง 900 - 6529 - -
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการ ICT - 6515 - -
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการห้อง Internet café บางคล้า - - 7539 -
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการห้องคอมฯ หอสมุดกลาง - 6536 - -
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการห้องคอมฯ อาคาร 1 - 6506 - -
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาโปรแกรม - 6535, 6539 - -
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาเว็บไซต์ - 6534 - -
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตั้งและซ่อมบํารุง - 6532, 6533 7532 -
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเครือข่ายและการสื่อสาร - 6530, 6531 7530 -
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 038-517005
กลุ่มงานวิทยบริการ งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ชั้น 2) - 6527 - -
กลุ่มงานวิทยบริการ งานวิเคราะห์ - 6526 - -
กลุ่มงานวิทยบริการ งานจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ - 6525 - -
กลุ่มงานวิทยบริการ งานบริการ - 6520, 6521 7520, 7521 -
งานบริหาร - 6666, 6507, 6508 - -
กลุ่มงานบริหาร - 6500 - -
รองผู้อํานวยการ (ไอที) - 6504 - -
รองผู้อํานวยการ (วิทยบริการ) - 6503 - -
รองผู้อํานวยการ (บริหาร) - 6502 - -
ผู้อํานวยการ - 6501 - -
สํานักงานผู้อํานวยการ - 6500 - 038-517013