สำนักงานอธิการบดี

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายธวัชชัย อุดมอารยะ 6005 - -
ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล, อาจารย์ธวัลรัตน์ จุลเจือ 6019 - -
ที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร, ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ 6018 - -
งานวิเทศสัมพันธ์ - 6017 - -
งานเลขานุการผู้บริหาร - 6015/16 7015 -
รองอธิการบดีบริหาร ดร.นฤชล เรือนงาม 6013 - -
ผู้ช่วยอธิการบดี - 6012 - -
ที่ปรึกษาอธิการบดี - 6011 - -
ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ 6009 - -
ผู้ช่วยอธิการบดี - 6008 - -
รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.พิชญสินี อริยธนะกตวงศ์ 6006 - -
รองอธิการบดีบริการวิขาการและนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา 6004 - -
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลป์ ญาณมโนวิศิษฏ์ 6007 - -
รองอธิการบดีวางแผน อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 6003 7003 -
ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา 6002 - -
อธิการบดี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 6001 - -