สำนักงานอธิการบดี

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายธวัชชัย อุดมอารยะ 6005 - -
ที่ปรึกษาอธิการบดี - 6019 - -
ที่ปรึกษากฎหมาย - 6018 - -
งานวิเทศสัมพันธ์ - 6017 - -
งานเลขานุการผู้บริหาร - 6015/16 7015 -
ผอ.สนง.อธิการบดี - 6013 - -
ผู้ช่วยอธิการบดี - 6012 - -
ผู้ช่วยอธิการบดี - 6011 - -
ผู้ช่วยอธิการบดี - - 7010 -
ผู้ช่วยอธิการบดี อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ 6009 - -
ผู้ช่วยอธิการบดี - 6008 - -
รองอธิการบดีวิชาการ - 6006 - -
รองอธิการบดีบริการวิขาการและนวัตกรรม - 6004 - -
รองอธิการบดีกิจการ นศ. - 6007 - -
รองอธิการบดีวางแผน - 6003 7003 -
รองอธิการบดีบริหาร - 6002 - -
อธิการบดี - 6001 - -