บัณฑิตวิทยาลัย

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 6371 - -
สาขาวิชาบริหารการศึกษา - 6369 - -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา - 6285 - -
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - 6365 - -
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา - 6359 - -
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ - 6358 - -
วท.ม.การจัดการอุตสาหกรรม - 6360, 6362 - -
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) - 6353 - -
หัวหน้าสํานักงาน - 6355 - -
รองคณบดีวิชาการ - 6192 - -
รองคณบดี (ดร.กิตติวงศ์) - 6354 - -
คณบดี - 6351 - -
สํานักงาน - 6350, 6352 - 038-535430