คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
ฝ่ายวิชาการ - 6310 - -
ห้องสมุดคณะ - 6309 - -
อาคารปฏิบัติการ (ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ) - - 7314 -
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 6308 7311, 7312 -
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ - 6307 7309, 7310 -
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - 6306 7307, 7308 -
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม - 6305 7313 -
รองคณบดี - - 7304, 7305, 7306 -
คณบดี - - 7303 -
สํานักงาน - 6300 7300, 7301, 7302 038 – 810428, 038- 568192