คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา/กลุ่มงาน/ฝ่าย บุคลากร เมือง บางคล้า สายนอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา - 6285 - -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 6266 - -
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน - 6282 - -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย - 6280 - -
สาขาวิชาฟิสิกส์ - 6278 - -
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 6277 - -
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 6276 - -
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 6272 - -
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ - 6270 - -
สาขาวิชาเคมี - 6268 - -
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป - 6266 - -
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ - 6264 - -
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - 6262 - -
OTOP - 6261 - -
ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ - 6260 - -
ประกันคุณภาพคณะ - - 7252 -
งานคอมพิวเตอร์ฯ - 6259 - -
งานวิชาการ - 6258 - -
งานประกันคุณภาพ - 6257 - -
งานธุรการ - 6256 - -
รองคณบดี กิจการนักศึกษา - 6254 - -
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา - 6253 - -
รองคณบดีวิชาการ - 6252 - -
คณบดี - 6251 7251 -
สํานักงาน - 6250 7250 038-568184, 038-515828